لوگو تیروباد


نشان‌های تیروباد

تو این صفحه اطلاعات مربوط به نشان‌های تیروباد رو می‌بینید

نشان‌های تیروباد به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند

 1. نشان محصولات
 2. نشان فروشندگان

 نشان فروشنده

توی تیروباد ۳ درجه فروشنده داریم

 1. پیاده
  فروشندگانی که تازه حساب کاربری خودشان را توی تیروباد باز کردن و مبلغ حاصل از فروش آن ها زیر ۵ میلیون تومان است در درجه پیاده دسته‌بندی می‌شنوند.
 2. کماندار
  فروشندگانی که حداقل ۱ ماه از عضویت آنها در تیروباد گذشته و فروش آنها به ۵ میلیون تومان رسیده است.
 3. پارتیزان
  فروشندگانی که بیش از ۱ ماه از عضویت آنها در تیروباد می‌گذرد و فروش آنها به بیش از ۱۵ میلیون تومان رسیده است.
نشان محصولات:

مدت زمان عضویت در تیر و باد

مدت زمان عضویت

 
تعداد محصولات

تعداد محصولات

مبلغ فروش

مبلغ حاصل از فروش محصولات در تیروباد

محصول ایرانی

محصول ایرانی

محصول ویژه تیر و باد

محصول ویژه تیر و باد

میانگین امتیازات کسب شده فروشنده

تعداد فروش کل محصولات در تیروباد

مدت فروشنده بودن کاربر